Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci:

Matrachello s.r.o.
Sídlo: Prostejovská 107, 080 01 Prešov
IČO: 51 429 152   DIČ: 2120763788
IČ DPH: SK2120763788
Číslo účtu : 5437926001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0054 3792 6001

Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na webovej stránke www.matrachello.sk.
Nákup tovaru prostredníctvom nášho e-shopu môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby, za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok. 

Ochrana a spracovanie osobných údajov

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.matrachello.sk písomnou formou: e-mailom, vrátane objednávky prostredníctvom e-shopu. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná, ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú-doručovaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, právnická osoba, podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH. Ďalej je nutné uviesť názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru alebo zmluvnej kuriérskej služby).

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a tak vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Potvrdí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná. Po potvrdení objednávky Vám garantujeme výšku ceny za výrobok.  

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote 14 dní doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. 

I. Dodacie lehoty

1. Po obdržaní objednávky Vám bude tovar doručený v čo najkratšom termíne. Objednávky prijaté cez víkendy a sviatky sú potvrdzované vždy v nasledujúci pracovný deň. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín doručenia alebo odberu tovaru bude spotrebiteľovi oznámený pri potvrdení objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodania alebo odberu tovaru od 3 do 30 dní od dátumu potvrdenia objednávky.

3. Vo veľmi výnimočných prípadoch, kedy niektoré druhy tovarov nie sú skladom a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia.II. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien a tovaru v nádväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Všetky ceny na webovej stránke www.matrachello.sk sú uvedené v eurách a s DPH, bez nákladov na dopravu pre dodanie tovaru.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, prevodom/vkladom na účet predávajúceho, prostredníctvom e-shopu cez platobnú bránu.

3. Výška nákladov na dopravu bude spotrebiteľovi oznámená vždy pri potvrdení objednávky, prípadne predávajúci spotrebiteľovi odporučí lacnejší variant dopravy.III. Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s prepravnou spoločnosťou spísať  Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom. 

IV. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

2. Po splnení vyššie uvedených podmienok budú peniaze za vrátený tovar kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru do sídla predávajúceho.

3. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

5. V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 kalendárnych dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú finančnú náhradu vo výške 50% z faktúrovanej peňažnej čiastky.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybnáV. Záruka a servis

1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných produktov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe produktu.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa spotrebiteľ riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste.

3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa nevzťahuje na výmenu alebo vrátenie matraca, z dôvodu nesprávne vybranej tvrdosti matraca.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.VI. Adresa orgánu dozoru

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax. č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk
VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tovaru a cien.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi v plnej miere súhlasí.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty ( e-mailu ) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 13.06.2019

check Produkt bol pridaný na porovnanie.